VARSEL OM STEVNING

Laksebreveierne
i Tanavassdraget SA (LBT SA) og Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget (LFT) har
besluttet å bringe Tanaavtalen inn for rettssystemet.

Staten
vil i løpet av kort tid motta varsel om stevning fra våre advokater i Hegg
& CO.

LBT og LFT har tatt oppfordringen fra Venstres
gruppeleder i Stortinget som i Finnmarken 21.3.2017 uttrykte at «det er
greit å få en rettslig avklaring rundt saken». Vi har derfor igangsatt en
rettslig prosess for å få fastslått lovligheten om avtalens tilblivelse og
materielle innhold. Dette er noe Stortingsflertallet unnlot å gjøre ved
inngåelsen av Tanaavtalen.

Når Stortingsflertallet ved Høyre, Venstre, KRF og
FRP valgte å sette tilside våre rettigheter som har grunnlag i langvarig bruk,
stadfestet gjennom Tanaloven og Høyesterettspraksis, så ser vi ingen annen
utvei enn å bringe saken inn for domstolen, sier Rune Aslaksen i LBT.

Lokalbefolkningens materielle rettigheter er fastslått
i Høyesterettsdommen av 1994 s. 158 (s.163), der det uttales:

”Jeg har allerede nevnt den usikkerhet som jeg mener
var til stede om fiskerettighetene i Tanavassdraget før Tanaloven. Og jeg
finner det tvilsomt om de fiskerettigheter som Tanaloven fastsatte, var
etablert før de ble fastslått i loven. Det er imidlertid ikke nødvendig å ta
standpunkt til spørsmålet. Etter mitt
syn er det ved loven av 1888, ved den kng. Res av 1911 og ved senere praksis
under enhver omstendighet skapt fiskerettigheter for laksebreveierne, som
staten må respektere ved sine disposisjoner når det gjelder fiskekortsalg for
stangfiske
.”

Tanaloven ble fornyet i 2014, og Tanaloven § 5
annet ledd kodifiserer Høyesteretts betraktninger ved å si dette om rett til
stangfiske:

”Fiskerett etter første ledd må ikke utøves til
fortrengsel for de fiskeberettigete etter § 4”

Videre tildeler staten sør-finske hytteeiere
fiskerett. En tildeling staten ikke har myndighet til. Denne tildelingen er en
konfiskering av eksisterende fiskerett som er beskyttet av både grunnloven, ILO
konvensjonen nr. 169 og den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske
rettigheter artikkel 27. Forholdet til disse instrumentene ble ikke utredet før
vedtaket ble gjort.

Utøvelse av det lokale fisket i Tanavassdraget er
en av få gjenværende samiske sedvaner som ennå blir praktisert og som anses som
særdeles viktig for lokalbefolkningen, denne sedvanen er nå i ferd med å forsvinne
på grunn av at staten på feilaktig grunnlag har inngått en avtale som strider
mot våre rettigheter.

LBT SA og LFT har innsett at det ikke er mulig å få
til en politisk løsning, det er derfor nødvendig å igangsette en rettslig
prosess for å sikre rettighetene på vegne av lokalbefolkningen og våre
etterkommere.

Kontakt:

Rune Aslaksen

Styreleder LBT SA

Tlf. 466 28 910

Hartvik Hansen

Styreleder LFT

Tlf. 915 48 099