Da går det mot fellesmøte
hvor laksebreveierne kan velge nye medlemmer til Tanavassdraget
fiskeforvaltning (TF). Dette skal foregå på Karasjok samfunnshus 31.10.15 kl
1100. LBT har i en prosess kommet fram til 5 faste og 5 vara kandidater som
alle er lojale ovenfor LBT og dens formål.

LBT vil i den neste 4 års perioden fokusere på 4
hoved saker.

1. Få organisasjonen TF på plass. Med dette
menes å lage vedtekter som laksebreveierene, Karasjok og Tana kommune vil enes
om.

2. Skape tillit mellom TF og folk i elvedalen gjennom et åpnere TF.

3. Sørge for en forvaltningsplan for vassdraget
som har legitimitet.

4. Sørge for at utbytte blir en del av TF sitt
budsjett og at den står i samsvar med omsettingen til TF.

For at LBT skal ha gjennomslagskraft i TF for
sine hovedsaker vil man oppfordre andelshavere til å møte opp på fellesmøte for
å stemme inn kandidatene som medlemsmøtene har nominert.

Følgende kandidater er nominerte fra Tana

Reidar Varsi personlig stedfortreder Oskar Trosten

Rune Aslaksen personlig stedfortreder Jorunn
Alice Sottinen

Benn Larsen personlig stedfortreder Elin
Sabbasen

Følgende kandidater er nominert fra Karasjok

Edvard Nordsletta personlig stedfortreder Dan
Vidar Rasmus

Asbjørn Guttorm personlig stedfortreder Halfdan
Næss