Som dere sikkert vet, så har
LBT dessverre vært nødt til å gå til sak mot Tanavassdragets fiskeforvaltning
(TF).

Tanavassdragets
fiskeforvaltning (TF) har i over 1 ½ år (fra mai 2012) oversett
laksebreveiernes krav om å innkalle til et fellesmøte. Laksebreveierne i
Tanavassdraget (LBT) gikk derfor til sak mot TF. I dommen, datert 17.09.2013,
har retten vurdert og konkludert sakens omfang. Kursiv skrift
viser rettens egne ord.

Retten legger til grunn at LBTs
hovedformål ”er
å fremme medlemmenes økonomiske og også kulturelle interesser knyttet til det
enkelte medlems fiskerett i Tanavassdraget.”

”For
medlemmene er det gunstig og praktisk at de er representert av saksøkeren i
stedet for at det enkelte med-lem selv skal måtte reise søksmål, eventuelt at
det reises gruppesøksmål. Det er klart behov for å få avgjort det spørsmål
saken gjelder, og retten legger vekt på at saksøkeren i årtier har hatt til
oppgave å ivareta medlemme-nes interesser ovenfor offentlig myndigheter og
andre.”

”Det
fremgår ikke av forskriften eller forarbeidene til denne hvordan innkalling til
fellesmøte skal formuleres, hvem som skal lede fellesmøtet og hvem som skal
fastsette dagsorden.”
Rettighetshaverne
påpekte at det mang-let vedtekter i TF allerede i mai 2012.

”Slik
retten ser det, vil det være i strid med de fiskeberettigedes sterke
rettsstilling når det gjelder fiskerettighe-tene i Tanavassdraget, dersom
Tanavassdragets fiskeforvaltning alene skal avgjøre de spørsmål det her
gjelder. Det vil innebære en umyndiggjøring av de fiskeberettigede som de ikke
behøver å finne seg i, og som ikke kan ha vært tilsiktet ved utforming av
forskriften. Dersom det er behov for et fellemøte for å ta stilling til om det
er grunnlag for å skifte ut de medlemmer som velges av de fiskeberettigede, er
det nødvendig at de fiskeberettigede har mulighet til å påvirke prosessen
knyttet til innkalling, dagsorden mv. Det samme vil gjelde også når et opp-står
behov for å drøfte andre saker. I mangel av fastsatte saksbehandlingsregler,
vil det kunne være hensiktsmes-sig å se hen til regler som vanligvis benyttes
av foreninger i forbindelse med innkalling av medlemmer til års-møte. ”

TF-leder går ut i media og
forteller at laksebreveierne er ”en gjeng bråkmakere”, og omtaler fellesmøte i
april (i Levajok) som ”rabaldermøte”. Laksebreveierne er slett ikke bråkmakere,
men krever rettighetene sine. TF le-delsen skapte selv rabalderet på
Levajokmøte, ved å si at det var de som skulle bestemme over, og på
felles-møte, og de krevde hele møteledelsen, noe som ikke rettighetshaverne var
enige i. Når TF ledelsen ikke fikk det som de ville, valgte de å forlate møtet.
Etter at de gikk, ble det avholdt et rolig fellesmøte, med normal lede-form
etter vanlig møteskikk.

Rettighetshaverne fikk
dessverre ikke godkjent protokollen fra møte i Levajok, 25.april 2013, men i
dommen står det tydelig at det må innkalles til et nytt fellesmøte, sitat: ”Det innebærer
at vedtaket om valg ikke er bin-dende for Tanavassdragets fiskeforvaltning, og
det innebærer at det må innkalles til et nytt fellesmøte.”

”På
bakgrunn av utviklingen forut for fellesmøte i april 2013, måtte det være vel
kjent for Tanavassdragets fis-keforvaltning at et forholdsvis stort antall
fiskeberettigede mente at det forelå grunnlag for å skifte ut de med-lemmene
som var valgt av fellesmøtet i 2011. Hjemmel for utskifting følger av
forskriften, og det var da lite lojalt både overfor de fiskeberettigede og i
forhold til forskriftens bestemmelse å unnlate å sette sak vedrørende dette
tema på dagsorden. Den videre utvikling i saken var i høy grad forårsaket av
Tanavassdragets fiskeforvaltnings forsømmelser på dette punkt.”

LBT finner seg ikke i at TF
overser rettighetshaverne (laksebreveierne). Vi er enige med retten, som mener
at TF forsømmer og umyndiggjør rettighetshaverne.

Den 01.11.2013 sendte LBT
prosessvarsel til TF, der vi forlanger fellesmøte igjen og varsel om et nytt
søksmål, med påstand om at TF er forpliktet til å innkalle til fellesmøte for
ordinære valg av medlemmer til TF. Dette i

overensstemmelse
med premissene i dommen fra Indre Finnmark tingrett. Søksmål kan avverges, hvis
det inn-kalles til et nytt fellesmøte.

I forskriften, § 6, 3.ledd har
laksebreveierne heldigvis sin rett til å bytte ut folk i funksjonsperioden. Men
rettighetshavernes medlemmer i TF klamrer seg til makta og nekter å gå av. Og
med støtte fra kommunens medlemmer i TF, nekter de rettighetshaverne å få
fellesmøte avholdt. Noe som er helt utrolig og uhøflig.

I perioden mai-august 2012 gikk
3 personlig stedsfortreder (for laksebreveierne) ut av TF, pga misnøye. TF har
drevet en ulovlig styresammensetning siden da. I forskriften, § 6, står det
tydelig at Tanavassdragets fiskefor-valtning skal ha 9 medlemmer med personlige
stedsfortredere.

På Levajokmøte gikk en av de
sittende medlemmer i TF ut av TF organet (oppsigelsesbrev, datert 24. 04.2013).
Han gikk også ut i media med nyheten. Den 2.5.2013 gikk han inn til TF igjen.
Hvilken myndighet hadde TF til å velge han inn igjen? Alle personer som blir
valgt inn til TF for rettighetshaverne skal velges på fellesmøte, og ikke av TF
organet.

I forkant av Levajokmøte, fikk
en laksebreveier fra Karasjok tilbud via telefon fra TFs direktør, om å stille
opp som personlige stedsfortreder i TF. TF-direktørens begrunnelse var at denne
laksebreveieren, som deltok på fellesmøte i Sirma, fikk mange stemmer der.
Laksebreveieren ble rasende over denne arbeidsmetoden, og ga beskjed til
direktøren om at det er rettighetshaverne selv som skal velge sine kandidater
inn til TF. Men direk-øren mente at ha kunne bruke valgresultatene fra Sirma
møte. Det ble en het diskusjon, og direktøren la på røret.

Det er ikke akseptabelt at
rettighetshaverne skal bli behandlet så simpelt av TF ledelsen.

At TF må betale
saksomkostninger, er bare riktig. TF burde tidlig gått gjennom forskriften ved
juridisk hjelp. Så skulle de laget vedtekter, som skulle vært sendt ut på
høring og godkjennelse til de berørte partene i TF (rettig-hetshaverne og kommunene
Tana og Karasjok). Det kan ikke være slik at forskriften skal tolkes gang på
gang; på forskjellige måter under alle slags møter, og av alle slags folk. Det
bør bare være en mal på det.

Etter dommen oppsøkte en gruppe
fra TF, flere laksebreveiere i Tana og Karasjok (via besøk og telefon), for å
skremme dem med at de må betale saksomkostningene. Arbeidsmetodene til TF
virker ikke å være i henhold til organisatoriske prinsipper.

21.11.2013

Med vennlig hilsen styret i
LBT,

Jorunn Sottinen, Edvard Nordsletta,
Benn Larsen, Odd Tobiassen, Torstein Schanche, Asbjørn Guttorm og Åge Eriksen