Pressemelding


Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har til tross for flere henvendelser fra rettighetshaverne og dom fra Indre Finnmark tingrett av 17. september 2013, valgt å ikke etterkomme rettighetsha-vernes rettmessige krav om nytt fellesmøte. På denne bakgrunn ser LBT dessverre ingen andre muligheter enn å reise nytt søksmål, i overensstemmelse med uttalelsene i tingrettens dom.

LBT har i brev 31. oktober 2013 varslet Tanavassdragets fiskeforvaltning om mulig søksmål dersom TF ikke avholder fellesmøte med valg av nye styremedlemmer. LBT har gjentatte ganger bedt TF om å innkalle til fellesmøte med valg av nye styremedlemmer, uten at TF har etterkommet ønsket.

LBT har i sitt varsel om søksmål til TF, forklart at søksmål kan unngås dersom TF etterkommer rettig-hetshavernes krav om nytt fellesmøte med valg av styremedlemmer. Kravet er i samsvar med uttalel-sene i Indre Finnmark tingretts dom.

Selv om LBT ikke fikk medhold i at protokollen fra fellesmøtet 25. april 2013 var gyldig, uttaler retten at det må innkalles til nytt fellesmøte.

Dommen vektlegger også de fiskeberettigdes sterke rettsstilling. Dette innebærer at TF er pliktig til å etterkomme et ønske om å sette valg av nye medlemmer på agendaen til fellesmøte, dersom dette kreves av rettighetshaverne.

TF er gjentatte ganger gjort
kjent med rettighetshavernes ønske om å skifte ut sine egne styremedlemmer,
Indre Finnmark tingrett uttaler blant annet: «På bakgrunn av utviklingen av
forut for fellesmøte i april 2013, måtte det være vel kjent for Tanavassdragets
fiskeforvaltning at et forholdsvis stort antall fiskeriberettigede mente at det
forelå grunnlag for å skifte ut de medlemmene som var valgt av fellesmøtet i
2011. Hjemmel for utskiftning følger av forskriften, og det var da lite lojalt
både overfor de fiskeriberettigede og i forhold til forskriftens bestemmelser å
unnlate å sette sak vedrørende dette tema på dagsorden. Den videre utvikling i
saken var i høy grad forårsaket av Tanavassdragets fiskeforvaltnings
forsømmelser på dette punkt»

Dersom rettighetshaverne ikke
har anledning til å skifte ut sine egne medlemmer, vil retten som er
opparbeidet gjennom lang tids bruk være illusorisk og umyndiggjørende. Dette
kan ikke LBT godta på vegne av rettighetshaverne.

LBT anmoder og håper TF
imøtekommer kravet om nytt fellesmøte med valg av medlemmer. På denne måten
unngår man en ny rettslig prosess og skaper ro rundt forvaltningsorganet til
det beste for alle.

Kontaktperson:

Leder i LBT, Jorunn Sottinen tlf 952 43305, e-post:
sottinen@gmail.com

les hele prosessvarsel pdf

les dom fra tingretten 17.09.2013