Pressemelding:

Laksebreveiere i Tanavassdraget (LBT) er
meget tilfreds med tingrettens dom.. Det sittende styret i TF har siden mai 2012 hindret valg av nye
medlemmer fra rettighetshaverne. Denne handlingsmåten blir sterkt kritisert av
tingretten.

LBT fikk likevel ikke fullt medhold i at protokollen fra siste fellesmøte
kunne godkjennes. Det må derfor innkalles til nytt fellesmøte slik at valg kan
gjennomføres.

Indre Finnmark tingett avsa 17. september 2013 dom i saken mellom LBT
og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).

Tingretten konkluderer med at protokollen fra fellesmøtet hvor TF sine
medlemmer ble kastet, ikke er gyldig. At protokollen fra møtet ikke er
gyldig «innebærer at det må innkalles til nytt fellesmøte».

Tingretten har følgelig tatt klart standpunkt til at TF er forpliktet
til å innkalle til et nytt fellesmøte. Ved dommen
har LBT fått gjennomslag for sitt synspunkt om at det på bakgrunn av
mistillit må gjennomføres nytt valg av medlemmer til TF.

På bakgrunn av at LBT har fått medhold i det vesentlige, er dermed TF
også dømt til å erstatte LBT sine sakskostnader i forbindelse med
saken. Bakgrunnen for dette er at retten finner det lite lojalt og en
forsømmelse
ovenfor rettighetshaverne å unnlate å sette valg av medlemmer på
dagsorden for møtet, når TF var vel kjent med den brede misnøyen mot de
valgte medlemmene.

Slik LBT vurderer dommen har man fått medhold i det vesentlige og LBT
er følgelig meget tilfreds med resultatet i dommen fra tingretten. Dommen anses
som en seier for de fiskeberettigedes sterke rettsstilling når det gjelder
forvaltningen av Tanavassdraget. TF kan ikke lengre fortsette å umyndiggjøre
eller ignorere de fiskeriberettigedes rettigheter som følger av forskriften.

LBT legger til grunn at TF nå i overensstemmelse med dommen snarlig
vil innkalle til nytt fellesmøte hvor det avholdes ordinære valg av medlemmer
til TF.

På bakgrunn av avklaringen fra Indre Finnmark
tingrett ser LBT frem til at det nå kan gjennomføres nytt valg av medlemmer til
TF, og at man nå snarlig kan legge denne uenigheten bak seg til det beste for
alle oss som bryr oss om Tanavassdraget.

Ved spørsmål eller utfyllende kommentarer kan LBTs prosessfullmektig advokat
Benny Solheim kontaktes på tlf 45270060

Dom Indre Finnmark tingrett